facebook

ДепартаментАрхитектура

 

и.д. Ръководител

гл. ас. д-р арх. Весела Попова

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 508, в. 2508

e-mail: vspopova@nbu.bg

 

 

Секрeтар

Александър Иванов

корпус 2, офис 508

тел.: 02/8110 50802/8110 619

e-mail: alivanov@nbu.bg

 

В съответствие с мисията на НБУ да прилага интердисциплинарно и специализирано обучение по международни стандарти, да развива науките за човека и обществото, новите технологии и изкуствата, през академичната 2003/2004 година стартира обучение по архитектура с една бакалавърска програма в структурата на департамент „Пластични изкуства“ (създаден през учебната 1993/1994 година) с ръководител проф. Екатерина Русинова. Първите бакалавърска и магистърска програми по архитектура се създават със специалното внимание на проф. д-р Богдан Богданов, дфн, създател на Нов български университет и проф. д-р арх. Иван Никифоров на основата и на добри практики  на водещи архитектурни училища в Европа.

 

 

През 2007 година специалностите архитектура и дизайн се отделят в нов департамент „Дизайн и архитектура“. Обучението се провежда в бакалавърски и магистърски програми „Пластични изкуства и архитектура” с шест модула в областта на архитектурата,  визуалните и приложни изкуства. Обучението по архитектура се води от екип преподаватели с утвърден академичен и проектантски опит – проф. д-р арх. Константин Бояджиев, проф. арх. Тодор Кръстев, дан, проф. д-р арх. Любомир Сиврев, проф. д-р арх. Росица Никифорова, доц. д-р ландшафтен арх. Веляна Найденова, проф. д-р инж. Пеньо Пенев, доц. д-р арх. Марта Петрова, проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, доц. д-р арх. Зарко Узунов, арх. Гергана Стефанова, арх. Миряна Йорданова.

 

 

За да се изпълнят нормативните изисквания за държавно регулираните специалности, се разработва нова, т.н. коридорна магистърска програма по архитектура със срок на обучение 6 години (Програмен съвет: проф. д-р арх. Константин Бояджиев, доц. д-р Иорданка Чернаева, проф. д-р арх. Чавдар Ангелов, доц. д-р арх. Анна Аврамова, арх. Миряна Йорданова-Петрова, арх. Гергана Стефанова; Директори: проф. д-р арх. Константин Бояджиев, арх. Миряна Йорданова-Петрова; Рецензенти: проф. арх. Евлоги Цветков, доц. арх. Зарко Узунов). През 2009 г. Националната агенция за оценяване и акредитация – НАОА одобрява проекта за откриване на магистърска програма „Архитектура” в професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия с акредитация със срок от 3 години. На студентите се предоставя и възможност да се обучават безплатно в майнър (minor) програма, което им позволява да получат още една професионална квалификация. 

През 2012 г. с решение на Академичния съвет на НБУ се създава департамент „Архитектура“ с ръководител проф. д-р арх. Георги Гергиев. Преподавателският екип е разширен за да са покрити всички сфери на архитектурното изкуство и свързаните с него технически специалности. Магистърската програма „Архитектура” получава акредитация с отлична оценка за нов петгодишен срок.

През 2018 година магистърска програма "Архитектура" отново получава акредитация с отлична оценка за нов петгодишен период.

В момента в департамент „Архитектура” се обучават 260 студенти.

Либералната идея за образование, залегнала в образователната философия на НБУ и в неговата структура с трите му факултета, изградени на принципа на образователните степени, както и професионални направления, сред които „Философия и социология”, „Изящни изкуства”, „Антропология”, „История и археология”, „Икономика”, „Политически науки“, „Театър“, „Кино, реклама и шоубизнес“, „Музика“, „Медии и комуникации“ и пр., създават уникалната за България възможност за интегриране на обучението по архитектура в широк хуманитарен контекст в съзвучие с най-добрите световни образци.

Философията на обучението на студентите по архитектура в Нов български университет отчита следните ключови моменти:

  • отвореността на архитектурата към изкуствата, социалното, хуманитарното знание и екологията с богати възможности за развитие в мултидисциплинарния контекст на обучението в НБУ;
  • необходимостта от обогатяване на полето на архитектурна реализация, бключително възможността за заемане на широк спектър от експертни и ръководни длъжности в специализираната държавна и общинска администрация;
  • ангажирането на архитектите към устойчивото развитие и „социалната диагностика”, социалната интеграция и солидарност, културните корени и историческия контекст.

Обучението на студентите в МП "Архитектура" на Нов български университет е съчетано и с активно участие в архитектурни събития – изложби на творчески проекти, конкурси, конференции и семинари, творчески пътувания и пр. (Годишна изложба на студентите и алумните Арх&УрБаН, Студентска работилница Арх&УрБаН, Sofia Architecture Week, международен архитектурен студентски конкурс Saint-Gobain, „Академия ГРАДЪТ“, Ideal Standard Баня на годината, международни архитектурни студентски конкурси (CTBUH Student Tall Building Design Competition и др.).

През 2014 г. към департамент „Архитектура” две докторски програми в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия са акредитирани с отлична оценка за петгодишен период. През 2020 година докторските програми на департамент "Архитектура" получиха нова акредитация, отново с отлична оценка и още по-висок резултат. ДП „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ е акредитирана за максималния срок от 6 години, а  ДП „Теория и история на архитектурата“ за срок от 5 години.

Департамент „Архитектура” поддържа интензивни международни връзки с архитектурни школи и професионални организации от различни страни. В последните години е осъществен обмен на студенти по програма ERASMUS с Thracian university Democritus, Alexandroupolis/Komotini, Greece (Факултет по архитектура), Университет Синан, Истанбул, Trent University, Nottingham и University of Ulster, Великобритания, School of Architecture, Bilbao, Испания. Осъществява се обмен на студенти за обучение и стаж с университети и фирми от Италия, Холандия и пр.

По предложение на департамент „Архитектура“ и в резултат на усилията на преподавателския екип и специално на проф. д-р инж.-арх. Пеньо Столаров, на 4 март 2013 година световноизвестният архитект проф. Даниел Либескинд е удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза на НБУ“ за неговия изключителен принос към развитието на съвременната архитектурна теория и практика и за ангажираността му в утвърждаването на НБУ като водещ университет в българското архитектурно образование с проведения от него и преминал с изключителен успех мастерски клас.

Нов български университет, представен от  департамент „Архитектура“, благодарение на активното участие на проф. Г. Георгиев е член на Европейската федерация за обитаване (Еuropean Federation for Living - http://www.ef-l.eu/our-members/universities/), заедно с водещи западноевропейски университети. Европейската федерация за обитаване е уникална организация, която обединява университети, представители на частния сектор и публични компании. Целта на организацията е да обединява усилията на своите членове в съвместната им дейност за устойчиво градско и жилищно развитие в Европа. Организацията подпомага съвместното осъществяване на изследователски и инвестиционни проекти на своите членове. НБУ и в частност департамент „Архитектура”, се  включват в изследователски и образователни проекти по актуалните проблеми на съвременния град.